0943 399 989


Khuyến khích phát triển phân bón hữu cơ | Đọc báo cùng Phân bón Điền Gia

Ngày đăng: 06/12/2022 01:51 PM

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định 4324 về tăng cường sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ (PBHC) tiết kiệm, cân đối và hiệu quả giai đoạn 2022-2025.

  Trong đó, mục tiêu trọng tâm, nâng tỷ lệ sản phẩm PBHC được phép lưu hành lên 25% so với tổng số sản phẩm phân bón. Không chỉ khuyến khích phát triển sản xuất ở quy mô công nghiệp mà mô hình nông hộ tự sản xuất PBHC trên cơ sở tận dụng các nguồn phụ phẩm dồi dào và sẵn có trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chế biến nông sản, rác thải sinh hoạt cũng được chú trọng.

  Quyết định 4324 đề ra 7 mục tiêu cụ thể, gồm: Nâng tỷ lệ sản phẩm PBHC được phép lưu hành lên 25% so với tổng số sản phẩm phân bón; nâng công suất sản xuất phân bón của các cơ sở sản xuất đủ điều kiện lên 1,25 lần, đạt mức 5 triệu tấn/năm; lượng PBHC sử dụng trong sản xuất nông nghiệp tăng gấp 1,5 lần so với năm 2020; cơ bản hoàn thiện tiêu chuẩn phương pháp thử đối với các chỉ tiêu chất lượng phân bón.

  Ngoài ra, kiện toàn và nâng cao năng lực của hệ thống phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón. Phấn đấu xây dựng phòng thử nghiệm kiểm chứng đủ năng lực để phục vụ công tác quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng phân bón.

  Tiếp tục xây dựng mô hình sử dụng PBHC, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả tiêu biểu trên 9 nhóm cây trồng chủ lực quốc gia trong kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

  Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chú trọng xây dựng các chính sách cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất và sử dụng PBHC, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả, như: Hỗ trợ các chương trình chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng PBHC; bố trí kinh phí khuyến nông hàng năm để phát triển các mô hình sử dụng PBHC, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối hiệu quả.

  Đề xuất các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành cơ sở pháp lý về phòng thử nghiệm kiểm chứng. Ngoài ra, triển khai đồng bộ các giải pháp về khoa học công nghệ; tập huấn, triển khai các mô hình sử dụng PBHC, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả; hợp tác công tư và xây dựng chuỗi liên kết; hợp tác quốc tế; thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền.

  (Theo báo Bình Dương)

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Hotline
  Hotline